PHẦN MỀM QUẢN LÝ
CƠ SỞ DỮ LIỆU RỪNG VEN BIỂN VIỆT NAM

Phần mềm Quản lý dữ liệu rừng ven biển Việt Nam – Phiên bản Desktop được phát triển trên nền tảng ngôn ngữ lập trình MapBasic của MapInfo Professional v10.5. Phần mềm được đóng gói dưới dạng tệp tin có phần mở rộng *.MBX chạy trong môi trường MapInfo Professional v10.5 (32 bit) trở lên dưới dạng một menu có tên “Rung ven bien”.

Phiên bản này cho phép các cơ quan ở địa phương và trung ương quản lý hệ thống dữ liệu bao gồm bản đồ và các bảng biểu thống kê một cách linh hoạt, dễ dàng và thuận lợi bằng việc chuẩn hóa dữ liệu từ lớp bản đồ theo dõi diễn biến rừng từ phần mềm cập nhật diễn biến rừng – FRMS và trích xuất các lô rừng và đất lâm nghiệp ven biển, từ đó thống kê số liệu rừng ven biển theo các mẫu biểu khác nhau dưới dạng bảng tinh Excel.

TẢI XUỐNG PHẦN MỀM DESKTOP

CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH

1. Tính năng chuẩn hóa dữ liệu
2. Tính năng nạp dữ liệu vào phần mềm
3. Tính năng Xây dựng CSDL rừng ven biển
4. Tính năng thống kê dữ liệu địa phương
5. Tính năng thống kê dữ liệu trung ương
6. Tính năng quản lý bản đồ
7. Tính năng quản lý xã ven biển
8. Chức năng hướng dẫn sử dụng
Cinque Terre

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG