LỚP BẢN ĐỒ TÀI NGUYÊN RỪNG

THÔNG TIN TRẠNG THÁI RỪNG

Thuộc tính Thông tin
Tiểu khu/Khoảnh/Lô
Chủ rừng
Trạng thái rừng
Loài cây/Cấp tuổi/Năm trồng
Diện tích
Trữ lượng
Số cây tre/nứa
Ba loại rừng
Lập địa
Mục đích sử dụng

BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG RỪNG